ngxtop 使用指南

2017-03-29

ngxtop 是一个纯 python 实时分析 nginx 访问日志的 python 项目,并且支持 python3

安装


pip install ngxtop

默认输出:


~# ngxtop
running for 548 seconds, 196 records processed: 0.36 req/sec

Summary:
|  count |  avg_bytes_sent |  2xx |  3xx |  4xx |  5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|   196 |     4189.750 |  183 |   3 |   9 |   1 |

Detailed:
| request_path                  |  count |  avg_bytes_sent |  2xx |  3xx |  4xx |  5xx |
|------------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /admin/jsi18n/                 |   16 |     2191.000 |  16 |   0 |   0 |   0 |
| /admin/weixin/article/             |   16 |     7133.188 |  16 |   0 |   0 |   0 |
| /jet/jsi18n/                  |   14 |     2191.000 |  14 |   0 |   0 |   0 |
| /tags/%E5%A8%B1%E4%B9%90            |   10 |    12220.100 |  10 |   0 |   0 |   0 |
| /                       |    5 |     652.200 |   4 |   0 |   1 |   0 |
| /admin/articles/article/            |    5 |     7822.000 |   5 |   0 |   0 |   0 |
| /admin/articles/article/64352/         |    2 |    15374.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |
| /api/articles/06549522408f4603f278e1f76327d5dc |    2 |      0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |
| /api/articles/49fc7a754153b414677cd3bb32b2225d |    2 |      0.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |
| /tags/%E6%AE%B5%E5%AD%90            |    2 |    11734.000 |   2 |   0 |   0 |   0 |

查看和统计用户访问的ip


~#ngxtop top remote_addr
running for 236 seconds, 90 records processed: 0.38 req/sec

top remote_addr
| remote_addr  |  count |
|----------------+---------|
| 66.249.79.126 |   37 |
| 124.79.41.152 |   32 |
| 66.249.79.49  |   11 |
| 66.249.79.53  |    2 |
| 66.249.79.57  |    2 |
| 106.47.172.123 |    1 |

统计下当前有多少4xx和5xx的请求


~# ngxtop -i 'status >= 400' print request status http_referer
running for 320 seconds, 9 records processed: 0.03 req/sec

request, status, http_referer:
| request                           |  status | http_referer  |
|--------------------------------------------------------------+----------+----------------|
| GET /articles/chun-jie-ying-yuan-da-pian-zhe HTTP/1.1    |   404 | -       |
| GET /articles/dang-wo-men-zai-tan-lun-ju-can HTTP/1.1    |   404 | -       |
| GET /articles/jin-nian-zui-hao-kan-de-10ben HTTP/1.1     |   404 | -       |
| GET /articles/pi-gu-da-shi-shi-yao-ti-yan/ HTTP/1.1     |   404 | -       |
| GET /articles/sui-ran-wo-jing-chang-jiao-cuo HTTP/1.1    |   404 | -       |
| GET /articles/xin-dian-gun-muji-yi-zhu-zong HTTP/1.1     |   404 | -       |
| GET /articles/zhong-yu-deng-dao-zhe-bu-shen HTTP/1.1     |   404 | -       |

写在最后:

可能这个小工具对你并没有神马卵用。 但是,对于在阿里云上购买了一台服务器,又没有神马钱的小伙伴也许有点小帮助吧

相关文档